1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

...
Read More