ใบอนุญาตประกอบการ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการบําบัด กำจัด และนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานอย่างครบวงจร  ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการกากได้อย่างครบวงจร

ลําดับที่ 101

arrow-down

ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวมและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบําบัดน้ําเสียรวม

ลําดับที่ 105

arrow-down

ให้บริการคัดแยกและ รับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

ลําดับที่ 106

arrow-down

ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนและผลิต เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเพื่อ เป็นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตกระแส ไฟฟ้า