ตำแหน่งงานว่าง

                    กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหาร และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ด้วยวิธีการฝังกลบ การบำบัดน้ำเสีย การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน การกำจัดโดยการวิธีการเผาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประเทศ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้

 • รายละเอียดงาน
  – หาฐานลูกค้าใหม่
  – รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
  – รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  – บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  – เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย (ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย, ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน และ RDF)

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
  3. มีใจรักงานขาย กล้าแสดงออก รักความก้าวหน้า และความท้าทาย
  4. มีเวลาการทำงานยืดหยุ่น
  5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์และรถยนต์ส่วนตัว
  6. ** อัตราค่าจ้าง 30-35K บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
  7. *** ทำงานจันทร์ – เสาร์ *** (หยุดสลับเสาร์เว้นเสาร์)

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบงาน operator และ reception
  2. ทำ time attendance
  3. ตรวจเอกสารใบเบิก บิลน้ำมันขนส่ง
  4. งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  5. อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 2. เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 5. สามารถใช้ Microsoft office, Internet ได้ดี
 6. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี
 8. *** ทำงานจันทร์ – เสาร์ **** (หยุดสลับเสาร์)

รายละเอียดงาน

– ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ/เว็บไซต์ต่างๆ
– ประกาศตำแหน่งงาน/ค้นหาใบสมัคร และคัดเลือกใบสมัคร

– เข้าสัมภาษณ์งาน

– คิดช่องทางการสรรหาใหม่ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่ระบุเพศ อายุ 22 – 35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ /บริหารธุรกิจ / รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในด้านสรรหา-อบรมอย่างน้อย 1 ปี
 4. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 5. สามารถใช้โปรแกรม Office หรือ Canva ได้ดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้
 7. สามารถรับแรงกดดันได้
 8. *** ทำงานจันทร์ – เสาร์ *** (หยุดสลับเสาร์เว้นเสาร์)

รายละเอียดงาน

1.จัดทำค่าคอมมิชชั่นฝ่าย marketing
2.ทำเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนของพนักงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Tiger Soft
3.ตรวจสอบข้อมูลเครื่องบันทึกเวลาทำงาน สรุปรายงานเวลาทำงานของพนักงานประจำเดือน เพื่อนำข้อมูลมาทำค่าจ้าง/โอที/เบี้ยขยัน
4.นำส่งเอกสารประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/ยื่นส่งภ.ง.ด. จัดทำเอกสาร แจ้งพนักงานเข้า-ออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.จัดทำเอกสาร/ทำเรื่องการเบิกสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
6.จัดทำเอกสารสำหรับยื่นคนพิการประจำปีตามกฎหมายให้บริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ทุกเพศอายุ 24-35 ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร/ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมาก่อนโดยเฉพาะด้าน Payroll
 4. หากเคยใช้โปรแกรม Tiger Soft มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
 6. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ *หยุดสลับเสาร์เว้นเสาร์

รายละเอียดงาน

 • Auditing the project quality delivered from internal departments • Organising and facilitating project closures as well as completing benefit analysis at the end of the project • Responsible for tracking the project performance • Producing a weekly project performance status report • Supporting all departments with project management admin tasks • Reviewing, collating, maintaining, and highlighting changes to project plans • Complete projects that the management may assign

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. At least two years of experience, preferably as a project manager or team lead
 2. Bachelor’s or Master’s degrees in related fields.
 3. Ability to do feasibility studies
 4. Project management skills
 5. Excellent communication and stakeholder management skills across all levels of the organization
 6. Attention to detail in checking and challenging information provided
 7. Ability to handle multitasking and demanding workload.
 8. Expertise in computer abilities (MS Office: Excel, Powerpoint, word, etc.)
 9. Excellent command of written and spoken English (TOEIC 750+)
 10. Knowledge of Law (would be an advantage)
 11. four days a week in the office, two days including Saturday Online Meetings from 9.00 AM-5.00 PM
 12. Thai citizens only !

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบงานในด้าน นักลงทุนสมพันธ์ นักวิเคราะห์ และงานผู้ถือหุ้นของบริษัท
  • ทบทวนและวิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน
  • ดูแลโอกาสทั้งหมดของกิจกรรมทางการเงิน • จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและอื่นๆ ตามที่กำหนด
  • ดูแล กำกับ สอบทาน และพัฒนารายงาน SET เช่น One report, THSI และอื่นๆ ให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลและควบคุมการจัดเตรียมเอกสารทางการเงินสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงงานโรดโชว์ของผู้บริหาร การประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส
  • วางแผนและควบคุมการดำเนินกิจกรรม IR ทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท (ส่วน IR)
  • ดำเนินการรวบรวมและติดตามงานวิจัยของนักวิเคราะห์
  • ดูแลงานติดต่อประสานงานที่สำคัญสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้นและสามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามได้ ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ในสำนักงาน และ อีก 2 วันสามารถ Work from Home (รวมการประชุมออนไลน์ในวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โดยพิจารณาเป็นพิเศษกรณีมีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การเงินองค์กร หรือวาณิชธนกิจ
 2. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และมีทักษะด้านการเงินและการบัญชี
 4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญและทักษะการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
 5. มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต
 6. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Office: Excel, Power point, Word, etc.)
 7. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

รายละเอียดงาน

-Gather and analyze Company’s financial performance, business strategies, and other related data in order to keep the most up-to-date information as well as produce IR presentations for external and internal use

-Analyzing, and communicating of financial performance, business strategies, business performance to investors.

-Prepare financial modelling on a regular basis by coordinating with related parties.

-Prepare and disclose information and reports to the public (i.e., MD&A, 56-1 report)

-Organize IR activities and prepare IR materials (i.e., roadshow, conference)

-Establish and maintain relationships with investor community, regulators, financial institutions. -Monitor the movement of the company’s share price and the market and report on the unusual events

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Bachelor’s degree or higher in Accounting / Finance or related field.
 2. New gratduate are welcome
 3. Excellent command of written and spoken English
 4. Excellent interpersonal, communications, analytical and problem-solving skills
 5. Team-work oriented, well organized, and able to handle multiple tasks

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

ติดต่อ

คุณน้ำ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล

สำนักงานใหญ่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0-2012-7888 ต่อ 213
อีเมล์ : hr.bwg@bwg.co.th
โฮมเพจ : bwg.co.th
เฟสบุ๊ก : BWG – Better World Green
Line@ : BWG – ONLINE CENTER

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
(โรงไฟฟ้าในนิคมฯ แก่งคอย ต. บ้านธาตุ)

📣สมัครด้วยตนเองได้ที่ป้อม รปภ. ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านธาตุ อ. แก่งคอย จ. สระบุรี
🏘 บริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านธาตุ
📣 สมัครได้ทุกวันเวลา 08:00-16:00 น.
👉🏻สอบถามเพิ่มเติม 036-200294 คุณเกด หรือส่งประวัติการสมัครงานมาที่ E-mail hrrecruitment.etc@gmail.com

 

รายละเอียดของงาน

 • ป้อนก้อนเชื้อเพลิง และลำเลียงเชื้อเพลิงขึ้นเตาเผา  ควบคุมเชื้อเพลิง
 • ขนย้าย และจัดเลียงก้อนเชื้อเพลิง, ปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้รถอย่างปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เช้า, บ่าย, ดึก) ได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • เวลาปฏิบัติปกติ 08.00น.-17.00น. จันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 23-35ปี (ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือน
 • ค่าตอบแทนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรบสัมนา
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานบวช, งานแต่ง, คลอดบุตร, ช่วยเหลืองานณาปนกิจ)

รายละเอียดของงาน

 • งานระบบสุขาภิบาลในอาคารเเละระบบรวบรวมน้ำเสียเเละงานด้านสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • งาน BOQ
 • งานประสานงานโครงการฯและอื่นๆ

**สัมภาษณ์งานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ**

คุณสมบัติ

 • เพศชาย จบปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนรด.
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันสูง

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน**

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

บริษัท บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โดยมีพื้นที่จัดตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ
 • ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของโครงการ
 • ควบคุมและบำรุงรักษางานเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
 • จัดหาวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

คุณสมบัติ

 • เพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียน รด.
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าา
 • มีความสามารถเขียนโปรแกรม AutoCad 2D/3D
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถเสนอความคิดเห็นได้ ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน**

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบ จัดทำแบบ PFD, P&I Diagram, Plot plan, Piping และแบบอื่นๆของส่วนประกอบโรงไฟฟ้า
 • จัดทำแบบ Shop Drawing (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้างาน)
 • ออก BOQ, TOR แก่ผู้รับเหมา เพื่อขอรับใบเสนอราคา และจัดทำ Bid Tabulation

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโรงไฟฟ้าและโครงการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • Ms-Office, Ms-Project, Ms-Visio
 • AutoCad Plant 3D, Sketch up
 • Engilish language

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

2728 ซอยลาดพร้าว128/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทร : 0-2038-2098