แบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (องค์กรและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issue Account)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะองค์กรและนิติบุคคล”

...
Read More

แบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issue Account)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะบุคคลธรรมดา”

...
Read More