ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (BWG-W6)

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrants BWG-W6

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrants BWG-W6

ชนิดไฟล์

ดาวน์โหลด

1
เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BWG-W6)
PDF
Thai
Eng
2
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BWG-W6)
PDF
Thai
Eng
3
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BWG-W6)
PDF
Thai
Eng